Admin Login
Username :
Password :

ข้อมูลสภาพทั่วไป

ที่ตั้ง

ตำบลบ่อสลี อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอฮอด ประมาณ 55 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 160 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 24.35 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 17,090 ไร่

อาณาเขต ขององค์การบริหารส่วนตำบล มีดังนี้

พื้นที่ของอบต.บ่อสลีมีเนื้อที่ประมาณ 262.50 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 30,041 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลกองก๋อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันตก   ติดกับ ตำบลป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน


สภาพภูมิประเทศ

โดยทั่วไปของตำบลบ่อสลี จะเป็นพื้นที่ราบ ที่ราบลุ่ม และที่ราบสูง มีน้ำท่วมบางครั้งในฤดูฝน และมีลำห้วยหลายสายที่ใช้ในการทำเกษตรของหมู่บ้านที่มีลำห้วยไหลผ่าน แต่เนื่องจากในฤดูแล้งน้ำในลำห้วยเหล่านี้จะแห้งแล้งไม่เพียงพอกับการทำการเกษตรในฤดูแล้ว เพราะพื้นที่ทำการเกษตรมีมาก อ่างเก็บน้ำมีจำนวนน้อย


เขตการปกครอง ตำบลบ่อสลี มีพื้นที่การปกครองครอบคลุม จำนวน 10 หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ 1    บ้านแม่โถ
หมู่ที่ 2    บ้านอมลอง
หมู่ที่ 3    บ้านแม่แวน
หมู่ที่ 4    บ้านกองลอย
หมู่ที่ 5    บ้านทุ่ง
หมู่ที่ 6    บ้านบ่อสลี
หมู่ที่ 7   บ้านกองปะ
หมู่ที่ 8   บ้านใหม่ทุ่งสน
หมู่ที่ 9   บ้านแม่โถหลวง
หมู่ที่ 10 บ้านดอกแดง

- จำนวนหมู่บ้านในที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 10 หมู่บ้าน
- จำนวนหมู่บ้านที่ไม่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน - หมู่บ้าน
  ท้องถิ่นอื่นในตำบล   
    - จำนวนเทศบาล - แห่ง  
    - จำนวนสุขาภิบาล - แห่ง

สภาพเศรษฐกิจ

อาชีพหลัก ที่สำคัญของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่ อาชีพการเกษตรกรรม ได้แก่
- อาชีพทำสวน ส่วนใหญ่ทำสวนมะเขือเทศ ฟักทอง
- อาชีพทำไร่ ได้แก่ ทำไร่หอมแดง กระเทียม พริก ถั่วเหลือง
- อาชีพทำนา ได้แก่ ข้าวเหนียวนาปี ข้าวไร่
- อาชีพทำพืชผักสวนครัว จะปลูกเพื่อบริโภคภายในครัวเรือน
- อาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ สุกร เป็ด ไก่ โค กระบือ
- อาชีพเสริม ได้แก่ อาชีพ ทอผ้า จักสาน

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
- ปั๊มน้ำมันและก๊าช 1 แห่ง
- โรงสีข้าว (ขนาดเล็ก) 12 แห่ง
- โรงงานรับซื้อลำไย - แห่ง
- โรงงานอบลำไย - แห่ง
- ฟาร์มเลี้ยงไก่ - แห่ง
- ร้านค้า (ของชำ) 10 แห่ง
- ร้านขายวัสดุก่อสร้าง 1 แห่ง
- ร้านขายอุปกรณ์ทางการเกษตร - แห่ง
- ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า - แห่ง
- ร้านซ่อมรถ ฯ 5 แห่ง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี หมู่ 4 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 โทร. 053 106 065
email : bosalisoa@hotmail.com