Admin Login
Username :
Password :

สาส์นจากนายก อบต. บ่อสลี


ตามที่มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๑๓ ต.ค.๕๖ กระผมนายจิรายุ งอกงาม ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกอบต.บ่อสลี ตามมติที่ประชุมกกต.จว.ชม.ครั้งที่ ๘๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๕ พ.ย.๕๖ และกระผมได้แถลงนโยบายต่อสภาฯเมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย.๕๖ ไว้แล้วดังนี้ ๑.นโยบายด้านคุณภาพชีวิตและสังคม ๑)ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ๒)จัดให้มีและปรับปรุงสถานที่ออกกำลังกาย ๓)พัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อสุขภาพ อนามัย ๔)ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส เยาวชน อสม.ในการสร้างเสริมสุขภาพ ๕)ส่งเสริมมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๖)สนับสนุนการดำเนินงานป้องกันยาเสพติด ๒.นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ๑)ส่งเสริมสนับนการจัดการศึกษา ๒)ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น งานประเพณีต่าง ๆ ๓.นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ๑)สนับสนนส่งเสริมอาชีพทุกด้าน ๒)พัฒนาคุณภาพสินค้าทางการเกษตร ๓)ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์ ๔)สร้างความเข้มแข็งกลุ่มพัฒนาสตรี ๕)สนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว ๔.นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑)ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ๒)รณรงค์และส่งเสริมการมีกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ๕.นโยบายด้านโครสร้างพื้นฐาน ๑)พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ๒)พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณุปโภค ๓)สนับสนุนการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ๖.นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร ๑)สนับสนุนให้เกิดความมั่นคง สงบเรียบร้อยในหมู่บ้านชุมชน ๒)ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกช่องทาง ๓)พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เท่าทันเหตุการณ์ เทคโนโลยี การพัฒนาของอบต.บ่อสลีตามที่กระผมได้แถลงนโยบายทั้งหมดนี้จะสัมฤทธิ์ผลๆด้ ก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องประชาชนตำบลบ่อสลีทุกคน และส.อบต.ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ที่จะนำพานโยบายนี้ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมได้ กระผมขอให้คำมั่นสัญญาต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนตำบลบ่อสลีทุกท่านว่ากระผมจะมุ่งมั่นบริหารงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ โดยจะยึดเอาหลักธรรมาภิบาล คือความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงานทุกภาคส่วน และความโปร่งใสตรวจสอบได้เป็นหลักในการบริหารการพัฒนา เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนตำบลบ่อสลี


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลีองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี หมู่ 4 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 โทร. 053 106 065
email : bosalisoa@hotmail.com